Privacy Statement

Privacy Statement

EHBO Arnhem hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met je persoonsgegevens. EHBO Arnhem houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In ons Privacy Statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door EHBO Arnhem.

Persoonsgegevens

Wij verwerken je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • geslacht
 • geboortedatum
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • diplomanummer
 • bankrekeningnummer

Verwerking van persoonsgegevens:

 • geschiedt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Statement;
 • is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt(naam, geboortedatum, diplomanummer);
 • geschiedt slechts na je uitdrukkelijke toestemming;
 • geschiedt na informatie van de leden via het aanmeldingsformulier, de website of nieuwsbrieven per e-mail.

Doelstelling van verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van (oud)leden en andere relaties worden door EHBO Arnhem verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • administratieve doeleinden die te maken hebben met het behalen en geldig houden van het EHBO-diploma;
 • het aanmelden, wijzigen en uitschrijven van leden;
 • contributieheffing, betaling verleende hulp bij evenementen;
 • het informeren over ledenvergaderingen, activiteiten, nieuws(brieven), website;
 • het uitvoeren van opdrachten ten behoeve van hulpverlening.

Bewaartermijn

EHBO Arnhem bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, namelijk:

 • gedurende de looptijd van het lidmaatschap

Verstrekking aan derden

EHBO Arnhem zal geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt, of wettelijk verplicht en toegestaan is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de volgende organisaties:

 • Oranje Kruis
 • Nationale Bond EHBO

Beveiliging

EHBO Arnhem heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heeft EHBO Arnhem bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • de bestuursleden die namens EHBO Arnhem van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • de spreadsheets op de computers van bestuursleden zijn met een wachtwoord beveiligd;
 • e-mail is beveiligd met een wachtwoord en met SSL-encryptie.

Rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van je ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door je verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij je persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op via secretaris@ehboarnhem.nl.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close